Oyatsu Spiral Chicken+Taro

Oyatsu Spiral Chicken+Taro

āļ­SPIRAL CHICKEN + TARO @ 30 PCS.